Reklamační řád

 Reklamační formulář

obchodní společnosti POČÍTÁRNA s.r.o.                                                              Reklamační formulář ke stažení:

se sídlem Vlkova 1a, Brno, PSČ: 628 00

IČO: 29277094,

DIČ: CZ29277094

obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70346

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pocitarna.cz

První zásada: Vždy se se zákazníkem na všem domluvíme :)

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti POČÍTÁRNA s.r.o., se sídlem Vlkova 1a, Brno 628 00, IČO: 29277094, DIČ: CZ 29277094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70346 (dále jen „prodávající“) se vztahuje na veškeré dodávky ze strany prodávajícího zákazníkům prodávajícího (dále též „kupující“), realizované v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále též „smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.pocitarna.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. Podnikatelem je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Nestanoví-li tento reklamační řád jinak, uplatní se práva a povinnosti kupujícího stanovená tímto reklamačním řádem na kupujícího – spotřebitele i kupujícího – podnikatele.

1.3.   Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího.

1.4.   Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které bylo předmětem smlouvy (dále též „zboží“ či „předmět smlouvy“), stejně jako jejich uplatňování, se řídí tímto reklamačním řádem, obchodními podmínkami prodávajícího a
případně smlouvou. Ve věcech výslovně neupravených se práva a povinnosti řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tj. § 2099 a násl., resp. jde-li o kupujícího – spotřebitele § 2158 a násl. občanského zákoníku).

1.5.   Aktuální platné znění reklamačního řádu prodávajícího je vždy zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího (http://www.pocitarna.cz).

2.   ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ (ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ)

2.1.   Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě kupujícího – spotřebitele i ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

2.2.1.   má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží,

2.2.2.   se věc hodí k účelu, který pro její použití zhotovitel uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3.   je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.2.4.   věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3.   Pokud se na zboží projeví vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.4.   V případě zboží, které je prodávajícím nabízeno a označeno jako NOVÉ či PŘEDVÁDĚCÍ, je:

     • kupující - spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady (nároky dle čl. 2.5 a násl. tohoto reklamačního řádu), která se na takovém zboží vyskytne v době do 24 měsíců od převzetí;
     • kupující – podnikatel oprávněn uplatnit právo z vady (nároky dle čl. 2.8 a násl. tohoto reklamačního řádu), která se na takovém zboží vyskytne v době do 12 měsíců od převzetí.

 

V případě zboží prodávajícího, které je nabízeno a označeno jako REPASOVANÉ, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady (nároky dle čl. 2.5 a násl. tohoto reklamačního řádu), která se na takovém zboží vyskytne v době do 12 měsíců od převzetí.

Kupující však není oprávněn uplatnit právo z vady v následujících případech:

         • u zboží prodávaného za nižší cenu, a to jde-li o takovou vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
         • u opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
         • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
         • vyplývá-li to z povahy věci.

 

2.5.   Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 2.2 tohoto reklamačního řádu, má kupující - spotřebitel:

2.5.1.   právo požadovat dodání nového zboží bez vady, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze součásti věci, je kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této součásti),

2.5.2.   je-li postup dle čl. 2.5.1 tohoto reklamačního řádu vzhledem k povaze vady neúměrný (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

2.5.3.   není-li možné postupovat dle čl. 2.5.1 – 2.5.2 tohoto reklamačního řádu, má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

2.6.   V případě odstranitelné vady zboží, pokud nemůže kupující - spotřebitel zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt takové vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující- spotřebitel právo:

2.6.1.   požadovat dodání nového zboží bez vady (týká-li se vada pouze součásti věci, je kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této součásti), nebo

2.6.2.   má kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

2.7.   Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 2.2 tohoto reklamačního řádu a kupující-spotřebitel neuplatní některý z výše uvedených nároků (odstoupení/výměna/oprava), má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Na přiměřenou slevu z kupní ceny má kupující-spotřebitel právo i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást, nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

2.8.   Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 2.2 tohoto reklamačního řádu, má kupující - podnikatel:

2.8.1.   právo požadovat dodání nového zboží bez vady, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze součásti věci, je kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této součásti),

2.8.2.   je-li postup dle čl. 2.8.1 tohoto reklamačního řádu vzhledem k povaze vady neúměrný (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

2.8.3.   nemůže-li prodávající dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást, nebo věc opravit, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Podmínkou uplatnění práv kupujícího – podnikatele dle tohoto článku reklamačního řádu je předání zboží k výměně/odstranění vady v původním nepoškozeném obalu.

2.9.   Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2.10.   Má-li zboží prodávajícího vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou (tj. mimo jiné zboží označené jako PŘEDVÁDĚCÍ, či REPASOVANÉ), má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

3.   UPLATNĚNÍ NÁROKU KUPUJÍCÍHO Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY - REKLAMACE

3.1.   Záruční doba ze zákonné záruky za jakost při převzetí začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Doba, po kterou nemůže kupující vadnou věc užívat, tj. od uplatnění reklamace u prodávajícího až do doby, kdy je kupující povinen si věc z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění (do záruční doby) nepočítá. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba (po výměně zboží tedy neběží nová záruční doba).

3.2.   Odpovědnost prodávajícího za vady (za jakost při převzetí) se nevztahuje:

3.2.1.   na běžné opotřebení zboží jeho používáním,

3.2.2.   na případy neodborného používání zboží, tj. zejména na případy používání v rozporu s účelem, ke kterému se běžně používá a v rozporu s dokumentací, která byla ke zboží prodávajícím připojena,

3.2.3.   poškození zboží počítačovým virem, nesprávným nebo vadným programovým vybavením,

3.2.4.   jiná poškození předmětu smlouvy ze strany kupujícího,

3.2.5.   na pokles kapacity baterie způsobené běžným opotřebením (když pokles kapacity/životnosti baterie není vadou zboží),

3.2.6.   u použitého zboží (tj. zboží označeného a nabízeného prodávajícím jako REPASOVANÉ či PŘEDVÁDĚCÍ) na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; prodávající výslovně upozorňuje kupující, že akumulátory u použitého zboží mají vždy nižší kapacitu oproti akumulátorům nabízeným prodávajícím u nového zboží,

3.2.7.   na vady zboží, které byly u zboží prodávajícím výslovně uvedeny v nabídce prodávajícího a z důvodu kterých byla prodávajícím nabízena snížená kupní cena,

3.2.8.   na případy, kdy dojde k porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,

3.2.9.   na vady vzniklé mechanickým poškozením zboží,

3.2.10.   na vady vzniklé elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

3.2.11.   na vady způsobené v důsledku používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,

3.2.12.   na vady způsobené v důsledku neodborné instalace, zacházení, obsluhou, nebo zanedbání řádné péče o zboží,

3.2.13.   na vady, jež se projevují pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo vady způsobené v důsledku použití neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

3.2.14.   na vady způsobené v důsledku provedení nekvalifikovaného zásahu či změnou konfigurace,

3.2.15.   na vady způsobené v důsledku působení vyšší moci.

3.3.   Nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Vlkova 1a, Brno 62800), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

3.4.   Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést zejména, nikoliv však výlučně:

3.4.1.   identifikaci smlouvy, na základě které reklamaci uplatňuje za účelem prokázání, že reklamované zboží bylo skutečně zakoupeno v internetovém obchodě prodávajícího,

3.4.2.   adresu a telefonické spojení (popřípadě e-mail) kupujícího, popřípadě na kontaktní osobu oprávněnou jednat za kupujícího, a to spolu s přiložením písemné plné moci, která takovou osobu k jednání za kupujícího opravňuje,

3.4.3.   podrobný popis vad předmětu smlouvy včetně určení, jaké části předmětu smlouvy se vada týká, popřípadě jak se tato vada předmětu smlouvy projevuje,

3.4.4.   jaké právo z vadného plnění si kupující zvolil.

3.5.   Nebude-li oznámení o uplatnění reklamace ze strany kupujícího splňovat některý z výše uvedených bodů (nebo nepředá-li kupující – podnikatel zboží prodávajícímu v původním nepoškozeném obalu), prodávající kupujícího na nedostatky reklamace upozorní s tím, že o dobu odstranění nedostatků reklamace ze strany kupujícího se prodlužuje lhůta pro zahájení řešení reklamace ze strany prodávajícího. Kupující je povinen zabezpečit uchování předmětu smlouvy ve stavu ke dni zjištění vady či reklamace, a to až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem prodávajícího, jinak se vystavuje nebezpečí, že uplatněná práva z odpovědnosti prodávajícího za vady nebudou uspokojena.

3.6.   Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

4.   VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1.   Jde-li o kupujícího – spotřebitele prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

4.2.   Jde-li o kupujícího – spotřebitele, vyřídí prodávající reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty se kupujícímu-spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by prodávající porušil smlouvu podstatným způsobem (tj. jakoby šlo o neodstranitelnou vadu zboží).

4.3.   Jde-li o kupujícího-podnikatele, vyřídí prodávající reklamaci včetně odstranění vady nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace. Neodstraní-li prodávající vadu včas, může kupující – podnikatel požadovat slevu z kupní ceny.

4.4.   Vyrozuměním kupujícího (elektronickou zprávou na adresu, kterou kupující při uplatnění reklamace prodávajícímu sdělil) o vyřízení reklamace je reklamační řízení ukončeno a kupujícímu vzniká povinnost si věc od prodávajícího převzít zpět.

4.5.   Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně i písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.6.   Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží/předmětu smlouvy. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

4.7.   V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena (kdy byl o vyřízení reklamace kupující prodávajícím informován), je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 25,-- Kč za každý i započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

4.8.   Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí kupující prokázat svou totožnost. Kupující je rovněž oprávněn k převzetí zboží zmocnit třetí osobu (v takovém případě je zmocněnec povinen prokázat se prodávajícímu písemnou plnou mocí).

5.   ZÁRUKA ZA JAKOST

5.1.   Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka za jakost je smluvní v délce 0-36 měsíců a je uvedena u každého zboží zvlášť přímo v detailu produktu. Jde-li o kupujícího-podnikatele, poskytuje prodávající záruku za jakost vždy toliko v délce 12 měsíců.

5.2.   Záruční doba běží od převzetí věci kupujícím.

5.3.   Vyskytne-li se na zboží vada v době smluvené záruční doby, použijí se na nároky kupujícího přiměřeně ustanovení čl. 2.5 – 2.10 tohoto reklamačního řádu. Záruka za jakost se uplatňuje u prodávajícího postupem přiměřeně dle čl. 3 - 4 tohoto reklamačního řádu. Je-li však v potvrzení o nárocích z vadného plnění (které prodávající vydává pouze na žádost kupujícího) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

6.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.   Prodávající informuje kupujícího, že neodpovídá za ztrátu dat uložených na zařízení, které je prodávajícímu předáno k reklamaci. Prodávající dále upozorňuje kupujícího, že neodpovídá za škodu, která kupujícímu vznikne v důsledku ztráty dat uložených na zařízení. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět pravidelnou zálohu dat uložených na zboží – počítačovém systému.

6.2.   Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 22.5.2017. Změny reklamačního řádu ze strany prodávajícího zůstávají vyhrazeny.